Ouders

Wij vinden een goede samenwerking met ouders belangrijk. Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en de school. Samenhang in de opvoeding thuis en op school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de schoolprestaties. Wat verwachten we van ouders en wat kunnen de ouders van de school verwachten? Door het uitspreken van verwachtingen is het voor iedereen helder wie welke verantwoordelijkheden heeft. Ouders en school kunnen elkaar er op aanspreken. Voor meer informatie over de medezeggenschapsraad (MR) en een ouderraad (OR) zie rechterkolom.
Wat kunnen ouders van de school verwachten?
 • De school informeert ouders regelmatig over hoe hun kinderen zich ontwikkelen.
 • De school zorgt ervoor dat de leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op school en zorgt voor een goed pedagogisch klimaat.
 • De school gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens van ouders en kinderen.
 • De ouders kunnen naast de vaste oudergesprekken altijd een afspraak maken met de leerkracht.
 • De ouders kunnen indien gewenst een afspraak maken met de directie.
 • De school zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te laten functioneren.
 • De school staat open voor ideeën en adviezen van ouders over het verbeteren van de communicatie.
 • De school zorgt voor een jaarlijks aangepaste schoolgids, een regelmatig verschijnende nieuwsbrief, ouder/informatieavonden en een actuele website: www.boekmanschool.nl.
 • De school draagt zorg voor een goede registratie van de absentie van de kinderen.
 • De school heeft intensief contact met de leerplichtambtenaar over aan- en afwezigheid van de kinderen.
 • De school handelt aanvragen voor bijzonder verlof snel en accuraat af.

 

Wat verwacht de school van ouders?

De school verwacht van ouders dat:

 • Ze erop toezien dat hun kinderen op tijd en voldoende uitgerust op school komen.
 • Ze tijdig melden dat en waarom hun kind niet aanwezig kan zijn.
 • Ze belangstelling tonen voor school en aanwezig zijn op de informatieavonden, ouderavonden en rapportgesprekken.
 • Ze belangstelling tonen voor het schoolwerk, hun kinderen aanmoedigen, regelmatig met hen over school praten en hun een positieve schoolhouding bijbrengen.
 • Ze, voor zover van toepassing, erop toe zullen zien dat hun kinderen hun huiswerk maken.
 • Ze bij problemen contact opnemen met de leerkracht.
 • Ze ervoor zorgen dat ‘schoolpleinverhalen’ of onduidelijkheden zo snel mogelijk worden geverifieerd bij de betrokken ouders, leerkracht of directie.
 • Ze rekening houden met de normen en waarden waar de school (openbaar onderwijs) voor staat.
 • Ze goed (telefonisch) bereikbaar zijn en aan de school relevante telefoonnummers en mailadressen doorgeven.